Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/12/2018 -> 10/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/12: 26,54 20 điểm/cặp
Ngày 09/12: 26,54 (Ăn 26) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/12/2018 -> 04/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/12: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 03/12: 14,41 (Ăn 14) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/11/2018 -> 01/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/11: 56,81 20 điểm/cặp
Ngày 30/11: 56,81 60 điểm/cặp
Ngày 01/12: 56,81 200 điểm/cặp