Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/10/2018 -> 19/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/10: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 18/10: 56,65 60 điểm/cặp
Ngày 19/10: 56,65 (Ăn 65) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/10/2018 -> 17/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/10: 47,76 20 điểm/cặp
Ngày 16/10: 47,76 (Ăn 76) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/10/2018 -> 14/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/10: 12,60 20 điểm/cặp
Ngày 13/10: 12,60 (Ăn 12) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/10/2018 -> 12/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/10: 69,96 20 điểm/cặp
Ngày 11/10: 69,96 (Ăn 96,96) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 05/10/2018 -> 07/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/10: 7,79 20 điểm/cặp
Ngày 06/10: 7,79 60 điểm/cặp
Ngày 07/10: 7,79 (Ăn 07) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 03/10/2018 -> 05/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/10: 69,96 20 điểm/cặp
Ngày 04/10: 69,96 (Ăn 69) 60 điểm/cặp