Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 2,20 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 2,20 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 2,20 (Ăn 20) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/08/2018 -> 09/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 09/08: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 04/08/2018 -> 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 54,73 20 điểm/cặp
Ngày 05/08: 54,73 60 điểm/cặp
Ngày 06/08: 54,73 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 01/08/2018 -> 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/08: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 02/08: 35,53 60 điểm/cặp
Ngày 03/08: 35,53 200 điểm/cặp