Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/07/2016 -> 30/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/07: 40,52 20 điểm/cặp
Ngày 29/07: 40,52 60 điểm/cặp
Ngày 30/07: 40,52 (Ăn 40) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/07/2016 -> 26/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/07: 31,40 20 điểm/cặp
Ngày 25/07: 31,40 60 điểm/cặp
Ngày 26/07: 31,40 (Ăn 31) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/07/2016 -> 21/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/07: 70,96 20 điểm/cặp
Ngày 20/07: 70,96 60 điểm/cặp
Ngày 21/07: 70,96 (Ăn 96) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/07/2016 -> 17/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/07: 31,41 20 điểm/cặp
Ngày 16/07: 31,41 60 điểm/cặp
Ngày 17/07: 31,41 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/07/2016 -> 15/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/07: 37,57 20 điểm/cặp
Ngày 14/07: 37,57 (Ăn 37,37) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/07/2016 -> 12/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/07: 72,75 20 điểm/cặp
Ngày 11/07: 72,75 60 điểm/cặp
Ngày 12/07: 72,75 200 điểm/cặp