Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/05/2016 -> 16/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/05: 20,39 20 điểm/cặp
Ngày 15/05: 20,39 (Ăn 20,20) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/05/2016 -> 09/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/05: 14,46 20 điểm/cặp
Ngày 08/05: 14,46 60 điểm/cặp
Ngày 09/05: 14,46 (Ăn 46) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 02/05/2016 -> 04/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/05: 44,76 20 điểm/cặp
Ngày 03/05: 44,76 60 điểm/cặp
Ngày 04/05: 44,76 200 điểm/cặp