Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/10/2018 -> 22/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/10: 35,55 20 điểm/cặp
Ngày 21/10: 35,55 60 điểm/cặp
Ngày 22/10: 35,55 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/10/2018 -> 17/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/10: 47,72 20 điểm/cặp
Ngày 16/10: 47,72 60 điểm/cặp
Ngày 17/10: 47,72 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/10/2018 -> 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/10: 33,34 20 điểm/cặp
Ngày 12/10: 33,34 60 điểm/cặp
Ngày 13/10: 33,34 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/10/2018 -> 11/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/10: 25,52 20 điểm/cặp
Ngày 10/10: 25,52 (Ăn 25,25) 60 điểm/cặp