Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/08/2018 -> 18/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/08: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 17/08: 18,81 60 điểm/cặp
Ngày 18/08: 18,81 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/08/2018 -> 09/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 07,40 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 07,40 60 điểm/cặp
Ngày 09/08: 07,40 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/08/2018 -> 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 49,73 20 điểm/cặp
Ngày 05/08: 49,73 (Ăn 49,49) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 30/07/2018 -> 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/07: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 31/07: 17,71 60 điểm/cặp
Ngày 01/08: 17,71 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 26/07/2018 -> 28/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/07: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 27/07: 36,63 60 điểm/cặp
Ngày 28/07: 36,63 200 điểm/cặp