Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/11/2018 -> 16/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/11: 9,90 20 điểm/cặp
Ngày 15/11: 9,90 60 điểm/cặp
Ngày 16/11: 9,90 (Ăn 09) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/11/2018 -> 12/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/11: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 11/11: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 12/11: 49,94 (Ăn 94) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/11/2018 -> 08/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/11: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 07/11: 56,65 60 điểm/cặp
Ngày 08/11: 56,65 (Ăn 56) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/10/2018 -> 02/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/10: 62,78 20 điểm/cặp
Ngày 01/11: 62,78 (Ăn 62,78) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 27/10/2018 -> 29/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/10: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 28/10: 35,53 60 điểm/cặp
Ngày 29/10: 35,53 200 điểm/cặp