Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/09/2018 -> 21/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/09: 3,38 20 điểm/cặp
Ngày 20/09: 3,38 60 điểm/cặp
Ngày 21/09: 3,38 (Ăn 03) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/09/2018 -> 14/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/09: 43,84 20 điểm/cặp
Ngày 13/09: 43,84 60 điểm/cặp
Ngày 14/09: 43,84 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/09/2018 -> 08/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/09: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 07/09: 12,21 60 điểm/cặp
Ngày 08/09: 12,21 (Ăn 21) 200 điểm/cặp