Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/01: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 15/01: 22,77 (Ăn 22,22) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/01/2019 -> 11/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/01: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 10/01: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 11/01: 37,73 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/01/2019 -> 08/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/01: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 07/01: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 08/01: 22,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 03/01/2019 -> 05/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/01: 03,07 20 điểm/cặp
Ngày 04/01: 03,07 60 điểm/cặp
Ngày 05/01: 03,07 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 01/01/2019 -> 03/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/01: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 02/01: 22,77 (Ăn 77,77) 60 điểm/cặp