Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/05/2016 -> 28/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/05: 37,52 20 điểm/cặp
Ngày 27/05: 37,52 60 điểm/cặp
Ngày 28/05: 37,52 (Ăn 37) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/05/2016 -> 25/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/05: 1,16 20 điểm/cặp
Ngày 24/05: 1,16 (Ăn 01) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/05/2016 -> 22/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/05: 39,72 20 điểm/cặp
Ngày 21/05: 39,72 60 điểm/cặp
Ngày 22/05: 39,72 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/05/2016 -> 19/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/05: 50,78 20 điểm/cặp
Ngày 18/05: 50,78 60 điểm/cặp
Ngày 19/05: 50,78 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/05/2016 -> 16/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/05: 29,66 20 điểm/cặp
Ngày 15/05: 29,66 60 điểm/cặp
Ngày 16/05: 29,66 (Ăn 66) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/05/2016 -> 13/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/05: 10,21 20 điểm/cặp
Ngày 12/05: 10,21 (Ăn 10) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/05/2016 -> 10/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/05: 11,98 20 điểm/cặp
Ngày 09/05: 11,98 60 điểm/cặp
Ngày 10/05: 11,98 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/05/2016 -> 07/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/05: 18,35 20 điểm/cặp
Ngày 06/05: 18,35 60 điểm/cặp
Ngày 07/05: 18,35 (Ăn 18) 200 điểm/cặp