Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/03/2016 -> 17/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/03: 31,65 20 điểm/cặp
Ngày 16/03: 31,65 60 điểm/cặp
Ngày 17/03: 31,65 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/03/2016 -> 15/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/03: 3,26 20 điểm/cặp
Ngày 14/03: 3,26 (Ăn 03) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/03/2016 -> 11/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/03: 17,19 20 điểm/cặp
Ngày 10/03: 17,19 (Ăn 17) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/03/2016 -> 08/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/03: 36,37 20 điểm/cặp
Ngày 07/03: 36,37 60 điểm/cặp
Ngày 08/03: 36,37 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/03/2016 -> 05/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/03: 61,64 20 điểm/cặp
Ngày 04/03: 61,64 (Ăn 61) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 01/03/2016 -> 03/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/03: 7,88 20 điểm/cặp
Ngày 02/03: 7,88 (Ăn 07,07) 60 điểm/cặp