Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/01/2016 -> 07/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/01: 62,64 20 điểm/cặp
Ngày 06/01: 62,64 60 điểm/cặp
Ngày 07/01: 62,64 (Ăn 64) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 01/01/2016 -> 03/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/01: 0,14 20 điểm/cặp
Ngày 02/01: 0,14 60 điểm/cặp
Ngày 03/01: 0,14 (Ăn 00,00) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/12/2015 -> 29/12

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/12: 30,63 20 điểm/cặp
Ngày 28/12: 30,63 60 điểm/cặp
Ngày 29/12: 30,63 (Ăn 63) 200 điểm/cặp