Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/05/2016 -> 10/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/05: 11,98 20 điểm/cặp
Ngày 09/05: 11,98 60 điểm/cặp
Ngày 10/05: 11,98 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/05/2016 -> 07/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/05: 18,35 20 điểm/cặp
Ngày 06/05: 18,35 60 điểm/cặp
Ngày 07/05: 18,35 (Ăn 18) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/05/2016 -> 05/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/05: 18,72 20 điểm/cặp
Ngày 03/05: 18,72 (Ăn 18) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/04/2016 -> 01/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/04: 14,18 20 điểm/cặp
Ngày 30/04: 14,18 60 điểm/cặp
Ngày 01/05: 14,18 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/04/2016 -> 28/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/04: 44,56 20 điểm/cặp
Ngày 27/04: 44,56 60 điểm/cặp
Ngày 28/04: 44,56 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/04/2016 -> 26/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/04: 5,6 20 điểm/cặp
Ngày 25/04: 5,6 (Ăn 06) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/04/2016 -> 23/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/04: 37,88 20 điểm/cặp
Ngày 22/04: 37,88 (Ăn 37) 60 điểm/cặp