Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/07/2016 -> 29/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/07: 27,40 20 điểm/cặp
Ngày 28/07: 27,40 60 điểm/cặp
Ngày 29/07: 27,40 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/07/2016 -> 26/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/07: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 25/07: 16,61 (Ăn 16,61) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/07/2016 -> 22/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/07: 27,33 20 điểm/cặp
Ngày 21/07: 27,33 60 điểm/cặp
Ngày 22/07: 27,33 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 18/07/2016 -> 20/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/07: 51,64 20 điểm/cặp
Ngày 19/07: 51,64 60 điểm/cặp
Ngày 20/07: 51,64 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/07/2016 -> 15/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/07: 16,58 20 điểm/cặp
Ngày 14/07: 16,58 60 điểm/cặp
Ngày 15/07: 16,58 (Ăn 16) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 10/07/2016 -> 12/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/07: 46,75 20 điểm/cặp
Ngày 11/07: 46,75 60 điểm/cặp
Ngày 12/07: 46,75 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 07/07/2016 -> 09/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/07: 69,86 20 điểm/cặp
Ngày 08/07: 69,86 60 điểm/cặp
Ngày 09/07: 69,86 200 điểm/cặp