Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 30/10/2018 -> 01/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/10: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 31/10: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 01/11: 27,72 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/10/2018 -> 28/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/10: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 27/10: 26,62 (Ăn 62) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/10/2018 -> 21/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/10: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 20/10: 18,81 60 điểm/cặp
Ngày 21/10: 18,81 (Ăn 18) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/10/2018 -> 18/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/10: 3,34 20 điểm/cặp
Ngày 17/10: 3,34 (Ăn 03) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/10/2018 -> 16/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/10: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 15/10: 7,70 (Ăn 70) 60 điểm/cặp