Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/08/2018 -> 04/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/08: 46,64 20 điểm/cặp
Ngày 03/08: 46,64 (Ăn 64) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/07/2018 -> 31/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/07: 7,56 20 điểm/cặp
Ngày 30/07: 7,56 60 điểm/cặp
Ngày 31/07: 7,56 (Ăn 56) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 25/07/2018 -> 27/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/07: 10,17 20 điểm/cặp
Ngày 26/07: 10,17 60 điểm/cặp
Ngày 27/07: 10,17 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/07/2018 -> 25/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/07: 71,91 20 điểm/cặp
Ngày 24/07: 71,91 (Ăn 91) 60 điểm/cặp