Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/11/2018 -> 22/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/11: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 21/11: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 22/11: 49,94 (Ăn 49,94) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/11/2018 -> 19/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/11: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 18/11: 16,61 60 điểm/cặp
Ngày 19/11: 16,61 (Ăn 61) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/11/2018 -> 16/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/11: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 15/11: 57,75 (Ăn 57) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2018 -> 13/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/11: 51,93 20 điểm/cặp
Ngày 12/11: 51,93 60 điểm/cặp
Ngày 13/11: 51,93 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2018 -> 10/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/11: 66,70 20 điểm/cặp
Ngày 09/11: 66,70 (Ăn 70) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/11/2018 -> 07/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/11: 17,83 20 điểm/cặp
Ngày 06/11: 17,83 (Ăn 83) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/11/2018 -> 04/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/11: 9,90 20 điểm/cặp
Ngày 03/11: 9,90 (Ăn 09) 60 điểm/cặp