Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/09/2018 -> 04/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/09: 4,83 20 điểm/cặp
Ngày 03/09: 4,83 60 điểm/cặp
Ngày 04/09: 4,83 (Ăn 04) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 30/08/2018 -> 01/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/08: 14,58 20 điểm/cặp
Ngày 31/08: 14,58 60 điểm/cặp
Ngày 01/09: 14,58 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/08/2018 -> 29/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/08: 12,92 20 điểm/cặp
Ngày 28/08: 12,92 60 điểm/cặp
Ngày 29/08: 12,92 (Ăn 12,92) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/08/2018 -> 26/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/08: 49,80 20 điểm/cặp
Ngày 25/08: 49,80 60 điểm/cặp
Ngày 26/08: 49,80 (Ăn 49) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/08/2018 -> 24/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/08: 24,66 20 điểm/cặp
Ngày 23/08: 24,66 (Ăn 24) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2018 -> 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 16,60 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 16,60 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 16,60 (Ăn 60) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/08/2018 -> 18/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/08: 81,85 20 điểm/cặp
Ngày 17/08: 81,85 60 điểm/cặp
Ngày 18/08: 81,85 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/08: 23,67 20 điểm/cặp
Ngày 09/08: 23,67 (Ăn 23) 60 điểm/cặp