Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/09/2018 -> 22/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/09: 7,9 20 điểm/cặp
Ngày 21/09: 7,9 60 điểm/cặp
Ngày 22/09: 7,9 (Ăn 07) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/09: 60,62 20 điểm/cặp
Ngày 18/09: 60,62 60 điểm/cặp
Ngày 19/09: 60,62 (Ăn 62) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/09: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 16/09: 57,75 (Ăn 75) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/09/2018 -> 11/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/09: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 10/09: 67,76 (Ăn 67) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/09/2018 -> 07/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/09: 33,86 20 điểm/cặp
Ngày 06/09: 33,86 60 điểm/cặp
Ngày 07/09: 33,86 (Ăn 86) 200 điểm/cặp