Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/01: 00,55 20 điểm/cặp
Ngày 15/01: 00,55 60 điểm/cặp
Ngày 16/01: 00,55 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/01: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 12/01: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 13/01: 22,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/01/2019 -> 08/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/01: 43,71 20 điểm/cặp
Ngày 07/01: 43,71 60 điểm/cặp
Ngày 08/01: 43,71 (Ăn 43) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/01/2019 -> 05/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/01: 48,84 20 điểm/cặp
Ngày 04/01: 48,84 60 điểm/cặp
Ngày 05/01: 48,84 (Ăn 48) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 31/12/2018 -> 02/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/12: 7,90 20 điểm/cặp
Ngày 01/01: 7,90 (Ăn 07) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/12/2018 -> 31/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/12: 50,92 20 điểm/cặp
Ngày 30/12: 50,92 (Ăn 50) 60 điểm/cặp