Cao thủ chốt số ngày 18/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2019 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 2: 49,94 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2019 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,73 20 điểm/cặp
Ngày 2: 31,73 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/01/2019 -> 20/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,30 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 17/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/01/2019 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 49,94 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/01/2019 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 17/01/2019 -> 19/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,65 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 16/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,55 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00,55 60 điểm/cặp
Ngày 3: 00,55 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 2: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 3: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/01/2019 -> 18/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/01: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 15/01: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 16/01: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/01: 00,55 20 điểm/cặp
Ngày 15/01: 00,55 60 điểm/cặp
Ngày 16/01: 00,55 200 điểm/cặp