Cao thủ chốt số ngày 21/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/03/2018 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,80 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,80 60 điểm/cặp
Ngày 3: 09,80 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/03/2018 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 29,31 20 điểm/cặp
Ngày 2: 29,31 60 điểm/cặp
Ngày 3: 29,31 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/03/2018 -> 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,94 20 điểm/cặp
Ngày 2: 19,94 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 19/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/03/2018 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,80 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/03/2018 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 29,31 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/03/2018 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 15,51 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 18/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/03/2018 -> 18/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,77 20 điểm/cặp
Ngày 2: 19,77 60 điểm/cặp
Ngày 3: 19,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/03/2018 -> 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 29,92 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/03/2018 -> 20/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 29,92 20 điểm/cặp