Cao thủ chốt số ngày 16/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/11/2018 -> 18/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,86 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,34 20 điểm/cặp
Ngày 2: 17,34 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/11/2018 -> 16/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,90 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,90 60 điểm/cặp
Ngày 3: 09,90 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/11: 17,34 20 điểm/cặp
Ngày 16/11: 17,34 (Ăn 17) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 15/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/11/2018 -> 16/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 2: 57,75 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,34 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/11/2018 -> 16/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,90 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,90 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/11/2018 -> 16/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/11: 9,90 20 điểm/cặp
Ngày 15/11: 9,90 60 điểm/cặp
Ngày 16/11: 9,90 (Ăn 09) 200 điểm/cặp