Cao thủ chốt số ngày 15/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/07/2018 -> 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 45,95 20 điểm/cặp
Ngày 2: 45,95 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/07/2018 -> 17/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,61 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/07/2018 -> 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,40 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/07/2018 -> 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 45,95 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,22 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,22 60 điểm/cặp
Ngày 3: 04,22 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/07/2018 -> 16/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,40 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/07/2018 -> 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18,81 60 điểm/cặp
Ngày 3: 18,81 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,22 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,22 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/07/2018 -> 15/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 39,93 20 điểm/cặp