Cao thủ chốt số ngày 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,60 20 điểm/cặp
Ngày 2: 16,60 60 điểm/cặp
Ngày 3: 16,60 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 02,20 20 điểm/cặp
Ngày 2: 02,20 60 điểm/cặp
Ngày 3: 02,20 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/08/2018 -> 23/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,91 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 20/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,60 20 điểm/cặp
Ngày 2: 16,60 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 02,20 20 điểm/cặp
Ngày 2: 02,20 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/08/2018 -> 22/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,33 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 2,20 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 2,20 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 2,20 (Ăn 20) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2018 -> 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 16,60 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 16,60 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 16,60 (Ăn 60) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 19/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,60 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 02,20 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/08/2018 -> 21/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,93 20 điểm/cặp