Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/11/2017 -> 23/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/11: 18,23 20 điểm/cặp
Ngày 22/11: 18,23 60 điểm/cặp
Ngày 23/11: 18,23 200 điểm/cặp