Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/08/2017 -> 20/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/08: 37,90 20 điểm/cặp
Ngày 19/08: 37,90 60 điểm/cặp
Ngày 20/08: 37,90 (Ăn 37) 200 điểm/cặp