Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/09/2017 -> 14/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/09: 4,28 20 điểm/cặp
Ngày 13/09: 4,28 (Ăn 04) 60 điểm/cặp