Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/09/2017 -> 10/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/09: 16,95 20 điểm/cặp
Ngày 09/09: 16,95 60 điểm/cặp
Ngày 10/09: 16,95 200 điểm/cặp