Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/08/2017 -> 10/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/08: 18,80 20 điểm/cặp
Ngày 09/08: 18,80 60 điểm/cặp
Ngày 10/08: 18,80 200 điểm/cặp