Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 05/09/2017 -> 07/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/09: 31,73 20 điểm/cặp
Ngày 06/09: 31,73 60 điểm/cặp
Ngày 07/09: 31,73 (Ăn 73) 200 điểm/cặp