Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/09/2017 -> 04/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/09: 23,43 20 điểm/cặp
Ngày 03/09: 23,43 60 điểm/cặp
Ngày 04/09: 23,43 200 điểm/cặp