Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/08/2017 -> 04/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/08: 36,42 20 điểm/cặp
Ngày 03/08: 36,42 (Ăn 42) 60 điểm/cặp