Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/01/2018 -> 23/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/01: 23,81 20 điểm/cặp
Ngày 22/01: 23,81 60 điểm/cặp
Ngày 23/01: 23,81 200 điểm/cặp