Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/08/2017 -> 22/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/08: 75,95 20 điểm/cặp
Ngày 21/08: 75,95 60 điểm/cặp
Ngày 22/08: 75,95 200 điểm/cặp