Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/09/2017 -> 15/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/09: 22,87 20 điểm/cặp
Ngày 14/09: 22,87 60 điểm/cặp
Ngày 15/09: 22,87 200 điểm/cặp