Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/04/2018 -> 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/04: 42,60 20 điểm/cặp
Ngày 14/04: 42,60 60 điểm/cặp
Ngày 15/04: 42,60 200 điểm/cặp