Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/08/2017 -> 11/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/08: 42,56 20 điểm/cặp
Ngày 10/08: 42,56 60 điểm/cặp
Ngày 11/08: 42,56 200 điểm/cặp