Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/09/2017 -> 08/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/09: 54,79 20 điểm/cặp
Ngày 07/09: 54,79 (Ăn 54,79) 60 điểm/cặp