Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 03/09/2017 -> 05/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/09: 54,73 20 điểm/cặp
Ngày 04/09: 54,73 60 điểm/cặp
Ngày 05/09: 54,73 200 điểm/cặp