Cao thủ chốt số ngày 31/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 31/08/2017 -> 02/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,72 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 31/08/2017 -> 02/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,46 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/08/2017 -> 02/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 47,96 20 điểm/cặp