Cao thủ chốt số ngày 30/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/08/2017 -> 31/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,75 20 điểm/cặp
Ngày 2: 10,75 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 28/08/2017 -> 30/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,36 20 điểm/cặp
Ngày 2: 10,36 60 điểm/cặp
Ngày 3: 10,36 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/08/2017 -> 30/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,10 20 điểm/cặp
Ngày 2: 07,10 60 điểm/cặp
Ngày 3: 07,10 200 điểm/cặp