Cao thủ chốt số ngày 28/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 28/08/2017 -> 30/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 66,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 28/08/2017 -> 30/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,36 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/08/2017 -> 30/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,10 20 điểm/cặp