Cao thủ chốt số ngày 27/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/08/2017 -> 28/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,85 20 điểm/cặp
Ngày 2: 31,85 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/08/2017 -> 28/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,78 20 điểm/cặp
Ngày 2: 31,78 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 27/08/2017 -> 29/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 52,96 20 điểm/cặp