Cao thủ chốt số ngày 26/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/01/2017 -> 28/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,89 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 25/01/2017 -> 27/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 06,90 20 điểm/cặp
Ngày 2: 06,90 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2017 -> 27/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 51,99 20 điểm/cặp
Ngày 2: 51,99 60 điểm/cặp