Cao thủ chốt số ngày 24/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/08/2017 -> 26/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,60 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 24/08/2017 -> 26/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,20 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 24/08/2017 -> 26/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,83 20 điểm/cặp