Cao thủ chốt số ngày 22/01

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/01/2017 -> 24/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 68,99 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/01/2017 -> 24/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,99 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/01/2017 -> 24/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,44 20 điểm/cặp