Cao thủ chốt số ngày 21/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/08/2017 -> 23/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,35 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/08/2017 -> 23/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,44 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/08/2017 -> 22/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 75,95 20 điểm/cặp
Ngày 2: 75,95 60 điểm/cặp