Cao thủ chốt số ngày 16/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/09/2017 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 60,99 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/09/2017 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/09/2017 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,58 20 điểm/cặp