Cao thủ chốt số ngày 14/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/08/2017 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 59,94 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/08/2017 -> 15/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,43 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,43 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/08/2017 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 12,56 20 điểm/cặp