Cao thủ chốt số ngày 13/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/09/2017 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 33,54 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/09/2017 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,28 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,28 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 13/09/2017 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,87 20 điểm/cặp