Cao thủ chốt số ngày 12/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/08/2017 -> 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,89 20 điểm/cặp
Ngày 2: 23,89 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/08/2017 -> 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 32,67 20 điểm/cặp
Ngày 2: 32,67 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/08/2017 -> 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,89 20 điểm/cặp