Cao thủ chốt số ngày 11/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/09/2017 -> 11/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,30 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,30 60 điểm/cặp
Ngày 3: 01,30 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/09/2017 -> 13/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,67 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/09/2017 -> 12/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,74 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,74 60 điểm/cặp