Cao thủ chốt số ngày 10/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/08/2017 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 41,83 20 điểm/cặp
Ngày 2: 41,83 60 điểm/cặp
Ngày 3: 41,83 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/08/2017 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,80 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18,80 60 điểm/cặp
Ngày 3: 18,80 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/08/2017 -> 11/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,56 20 điểm/cặp
Ngày 2: 42,56 60 điểm/cặp