Cao thủ chốt số ngày 08/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/09/2017 -> 10/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,95 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/09/2017 -> 10/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 16,95 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 08/09/2017 -> 10/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,67 20 điểm/cặp