Cao thủ chốt số ngày 07/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/09/2017 -> 07/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,79 20 điểm/cặp
Ngày 2: 54,79 60 điểm/cặp
Ngày 3: 54,79 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 05/09/2017 -> 07/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 31,73 20 điểm/cặp
Ngày 2: 31,73 60 điểm/cặp
Ngày 3: 31,73 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/09/2017 -> 08/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,79 20 điểm/cặp
Ngày 2: 54,79 60 điểm/cặp