Cao thủ chốt số ngày 06/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/08/2017 -> 08/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 28,35 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/08/2017 -> 08/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,67 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 06/08/2017 -> 08/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,90 20 điểm/cặp