Cao thủ chốt số ngày 03/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/09/2017 -> 04/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 06,90 20 điểm/cặp
Ngày 2: 06,90 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/09/2017 -> 04/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 23,43 20 điểm/cặp
Ngày 2: 23,43 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 03/09/2017 -> 05/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,73 20 điểm/cặp