Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/11/2017 -> 24/11

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/11: 20,21 20 điểm/cặp
Ngày 23/11: 20,21 60 điểm/cặp
Ngày 24/11: 20,21 200 điểm/cặp