Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 16/09/2017 -> 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/09: 60,99 20 điểm/cặp
Ngày 17/09: 60,99 60 điểm/cặp
Ngày 18/09: 60,99 200 điểm/cặp