Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/08/2017 -> 05/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/08: 66,78 20 điểm/cặp
Ngày 04/08: 66,78 60 điểm/cặp
Ngày 05/08: 66,78 (Ăn 78) 200 điểm/cặp