Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/09/2017 -> 04/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/09: 06,90 20 điểm/cặp
Ngày 03/09: 06,90 60 điểm/cặp
Ngày 04/09: 06,90 200 điểm/cặp