Cao thủ chốt số ngày 08/04

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 17 – 85 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  24 – 99 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  21 – 95 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn   95)