Cao thủ chốt số ngày 07/04

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 17 – 85 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  30 – 41 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 30, 41)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  21 – 47 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 47)